دانلود نشریه ۵۴۳  – دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک

دانلود استاندارد ملی شماره ۱-۲۹۰۹ – سقف های تیرچه بلوک – خرپای تیرچه و تیرچه خرپایی

دانلود مبحث نهم – معاونت مسکن و ساختمان ( طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه )

دانلود مبحث ششم – معاونت مسکن و ساختمان ( بارهای وارد بر ساختمان )